Podstawy prawneKiedy następuje niezaliczenie praktyki zawodowej?

Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:

 1. niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki,
 2. nieobecności nieusprawiedliwionej pisemnie, m.in. przez zakładowego opiekuna praktyk,
 3. nierozliczenia się z zakładowym opiekunem praktyk z opuszczonych zajęć lub obowiązków,
 4. samowolnej zamiany miejsca / zakładu odbywania praktyki,
 5. braku wymaganej dokumentacji praktyki,
 6. złamania dyscypliny,
 7. niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy,
 8. uzyskania negatywnej propozycji oceny praktyki wystawionej przez przedstawiciela zakładu pracy,
 9. niedostarczenia do szkolnego opiekuna praktyk Dziennika Praktyki Zawodowej,
 10. uzyskania negatywnej oceny praktyki w szkole wystawionej przez szkolnego opiekuna praktyk, kierownika szkolenia praktycznego.
 • Ocena negatywna z praktyki zawodowej jest podstawą do nie promowania ucznia do klasy programowo wyższej.
 • W przypadku nieobecności usprawiedliwionej tryb klasyfikacji ucznia będzie rozpatrywany indywidualnie.
 • Ocena z praktyk zawodowych jest średnią ważoną uwzględniającą ocenę przedstawiciela zakładu pracy i ocenę za prowadzenie dokumentacji w formie dziennika praktyk.

Zwolnienie z praktycznej nauki zawodu – od 1 września 2022 roku

 1. Dyrektor może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 121a ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe. Zobacz również Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082).
 2. Dyrektor technikum i branżowej szkoły I stopnia zwalnia ucznia klasy programowo najwyższej, który nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu.
 3. Dyrektor technikum i branżowej szkoły I stopnia zwalnia ucznia klasy programowo najwyższej, który nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego.

Podstawa prawna: