Podstawa prawna

Podstawę prawną sporządzenia umowy o praktykę zawodową dla ucznia 5-letniego technikum stanowi § 7 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391 ze zm.).Kiedy następuje niezaliczenie praktyki zawodowej?

Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:

 1. niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki,
 2. nieobecności nieusprawiedliwionej pisemnie, m.in. przez zakładowego opiekuna praktyk,
 3. nierozliczenia się z zakładowym opiekunem praktyk z opuszczonych zajęć lub obowiązków,
 4. samowolnej zamiany miejsca / zakładu odbywania praktyki,
 5. braku wymaganej dokumentacji praktyki,
 6. złamania dyscypliny,
 7. niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy,
 8. uzyskania negatywnej propozycji oceny praktyki wystawionej przez przedstawiciela zakładu pracy,
 9. niedostarczenia do szkolnego opiekuna praktyk Dziennika Praktyki Zawodowej,
 10. uzyskania negatywnej oceny praktyki w szkole wystawionej przez szkolnego opiekuna praktyk, kierownika szkolenia praktycznego.
 • Ocena negatywna z praktyki zawodowej jest podstawą do niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej.
 • W przypadku nieobecności usprawiedliwionej tryb klasyfikacji ucznia będzie rozpatrywany indywidualnie.
 • Ocena końcowa z praktyki zawodowej wynika z oceny przedstawiciela zakładu pracy i oceny tzw. szkolnej, za regulaminowe prowadzenie oraz rozliczenie z obowiązkowej dokumentacji (umowy, dziennik praktyki).

Brak zaliczenia praktyk = negatywna ocena lub brak klasyfikacji

Brak zaliczenia praktyk może skutkować nieklasyfikowaniem lub negatywną oceną śródroczną lub roczną. Według art. 44h ustawy o systemie oświaty w technikum i branżowej szkole I stopnia, które organizują praktyczną naukę zawodu, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu ustalają nauczyciele praktycznej nauka zawodu lub osoby prowadzące praktyczną naukę zawodu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe.

Dla ucznia technikum i branżowej szkoły I stopnia, nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu (art. 44l ust. 5 u.s.o.).


Warunki ustalania ostatecznej oceny praktyk

W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego dostosowuje się do wymiaru godzin określonych w przepisach dotyczących ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianych dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli dla efektów kształcenia, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie (załącznik nr 28 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 r.). Uzasadnionym jest, że w przypadku wyodrębnienia 2 kwalifikacji w zawodzie, kształcenie zawodowe zakłada 2 tury praktyk zawodowych.

Zgodnie z art. 44b ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. Ustala się więc, że ostateczna ocena z praktyki zawodowej jest oceną uzyskaną z zajęć praktyki zawodowej 2 kwalifikacji.

Podstawa prawna:


Zwolnienie z praktycznej nauki zawodu – od 1 września 2022 roku

 1. Dyrektor może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 121a ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe. Zobacz również Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082).
 2. Dyrektor technikum i branżowej szkoły I stopnia zwalnia ucznia klasy programowo najwyższej, który nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu.
 3. Dyrektor technikum i branżowej szkoły I stopnia zwalnia ucznia klasy programowo najwyższej, który nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego.

Podstawa prawna: