Zakres obowiązków Kierownika Szkolenia Praktycznego

Kompetencje Kierownika Szkolenia Praktycznego

KSP jest odpowiedzialny w szczególności za:

 1. właściwy dobór placówek szkoleniowych i opiekunów podczas realizacji praktyki zawodowej,
 2. właściwą realizację programów nauczania w czasie trwania praktyki zawodowej, zgodnie z obowiązującą podstawą programową w poszczególnych zawodach,
 3. analizę, na podstawie stosownych dokumentów, poprawnej realizacji programów nauczania podczas praktyki zawodowej,
 4. hospitowanie zajęć praktycznych, w tym praktyki zawodowej oraz prowadzenie dokumentacji ze sprawowanego nadzoru,
 5. planowanie i nadzorowanie przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych.

Zadania Kierownika Szkolenia Praktycznego

Do głównych zadań KSP należy:

 1. współpraca z firmami i zakładami pracy przy organizacji praktyki zawodowej,
 2. opracowanie harmonogramu praktyki zawodowej w poszczególnych zawodach na dany rok szkolny,
 3. monitorowanie i ocena końcowa przebiegu praktyki zawodowej,
 4. kontrola prowadzenia Dzienników Praktyki Zawodowej,
 5. opracowanie i nadzorowanie prawidłowej realizacji Regulaminu Praktyki Zawodowej,
 6. współpraca z: dyrektorem, wicedyrektorami, pedagogiem, psychologiem, wychowawcami poszczególnych klas, Przewodniczącymi Komisji Przedmiotowych, doradcą zawodowym, Samorządem Uczniowskim, pracownikami Szkoły i Rodzicami w zakresie prawidłowej realizacji szkolenia praktycznego i zawodowego,
 7. prowadzenie dokumentacji z realizacji szkolenia praktycznego i zawodowego,
 8. wnioskowanie o nagrody i wyróżnienia dla pracowników Szkoły,
 9. planowanie, koordynowanie i nadzorowanie egzaminów zawodowych,
 10. współpraca z placówkami i instytucjami przy organizacji egzaminów zawodowych,
 11. maksymalnie dwa razy w roku szkolnym składanie sprawozdań ze swojej działalności,
 12. publikowanie informacji o szkoleniu praktycznym i zawodowym na dedykowanej stronie internetowej: ksp.zs9elektronik.pl,
 13. ścisłe przestrzeganie tajemnicy służbowej, prawa oświatowego i zaplanowanych terminów realizowanych zadań.