Regulacje prawne archiwum

W przypadku odbywania zajęć w ramach praktyki zawodowej u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

źródło: Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Realizacja praktyki zawodowej w okresie ograniczonego funkcjonowania placówki opisana jest TUTAJ i TUTAJ.

 • Praktyki w czasie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie i zaliczone na podstawie:
  • zrealizowanego projektu edukacyjnego,
  • pracy w formie wirtualnego przedsiębiorstwa,
  • dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
  • zrealizowanego wcześniej wolontariatu,
  • zrealizowanego wcześniej stażu zawodowego.

UWAGA UCZNIOWIE! Do czasu ogłoszenia końca epidemii COVID-19 zawiesza się punkt Szkolnego Regulaminu Praktyk Zawodowych o brzmieniu: „Realizacja praktyk zawodowych nie może odbywać się w zakładach pracy, których właścicielami są członkowie rodziny ucznia / praktykanta”.

UWAGA!!! Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z 9 listopada 2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 2047) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – § 4 Realizacja praktyk zawodowych uczniów technikum, szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia od 11 listopada 2021 r. otrzymuje brzmienie:
pkt 1a. Do dnia 31 sierpnia 2022 r. praktyki zawodowe uczniów techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy uczeń:
1) posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
2) zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), którego zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
3) zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.
pkt 1b. Pracodawca lub indywidualne gospodarstwo rolne przyjmujący uczniów na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe lub staże uczniowskie zapewniają prowadzenie tych zajęć, praktyk i staży, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy.
pkt 1c. W przypadku zaliczenia praktyk zawodowych, o których mowa w ust. 1a pkt 1, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniona” lub „zwolniony” oraz podstawę prawną zwolnienia.
pkt 1d. W przypadku zaliczenia praktyk zawodowych, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, jeżeli ze zrealizowanego stażu zawodowego nie została ustalona ocena, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniona” lub „zwolniony” oraz podstawę prawną zwolnienia.Kiedy następuje niezaliczenie praktyki zawodowej…

Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:

 1. niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki,
 2. nieobecności nieusprawiedliwionej pisemnie, m.in. przez zakładowego opiekuna praktyk,
 3. nierozliczenia się z zakładowym opiekunem praktyk z opuszczonych zajęć lub obowiązków,
 4. samowolnej zamiany miejsca / zakładu odbywania praktyki,
 5. braku wymaganej dokumentacji praktyki,
 6. złamania dyscypliny,
 7. niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy,
 8. uzyskania negatywnej propozycji oceny praktyki wystawionej przez przedstawiciela zakładu pracy,
 9. niedostarczenia do szkolnego opiekuna praktyk Dziennika Praktyki Zawodowej,
 10. uzyskania negatywnej oceny praktyki w szkole wystawionej przez szkolnego opiekuna praktyk, kierownika szkolenia praktycznego.
 • Ocena negatywna z praktyki zawodowej jest podstawą do nie promowania ucznia do klasy programowo wyższej.
 • W przypadku nieobecności usprawiedliwionej tryb klasyfikacji ucznia będzie rozpatrywany indywidualnie.
 • Ocena z praktyk zawodowych jest średnią ważoną uwzględniającą ocenę przedstawiciela zakładu pracy i ocenę za prowadzenie dokumentacji w formie dziennika praktyk.